Aestate neemt uw ambities op het gebied van duurzaamheid integraal mee in de advisering!

Zonnecellen, WKO-installaties, certificeringen en energielabels: met dergelijke termen kreeg huisvesting de afgelopen jaren in toenemende mate het predicaat ‘duurzaam’. En toch zeggen deze termen zeker niet alles over de mate van duurzaamheid.

Want hoe duurzaam is een nieuw energieneutraal gebouw, dat alleen per auto bereikbaar is? Of dat naast een leeg kantoorpand staat? En waarvan werkplekken maar 60% van de tijd worden gebruikt? Kortom: hoe zorg je ervoor dat een gebouw echt duurzaam is?

Een eenduidig antwoord hierop blijkt niet eenvoudig. Een gebouw lijkt namelijk per definitie niet duurzaam. Iedere kilo cement, hout en glas betekent een aanslag op onze grondstoffen en op de plek van een gebouw groeit simpelweg geen bos meer. Wel is het mogelijk om de negatieve impact van huisvesting op het milieu te beperken.

Stap één
Ontwikkel als organisatie een visie op duurzaamheid. Duurzaamheid is immers integraal verbonden met alle activiteiten van de organisatie, niet alleen met de huisvesting van die organisatie. Maar met alleen een visie ben je er nog niet. Het is minstens zo belangrijk deze duurzaamheidsvisie te vertalen naar concrete doelstellingen. Voor huisvesting zijn hiervoor meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld in termen van klimaatneutraliteit of CO2-reductie. Een andere mogelijkheid is het gebruik van BREEAM, LEED of GPR (beoordelingsmethoden om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen).

Stap twee
Is inzicht krijgen in de huisvestingsbehoefteDe afgelopen jaren is ophef ontstaan over grote organisaties die verhuisden naar duurzame nieuwbouw maar leegstand achterlieten. Bouwen, duurzaam of niet, is geen doel op zich maar een uitkomst van een zorgvuldige afweging: wat is het gebruik en de kwaliteit van het bestaande vastgoed? En wat is er nodig in omvang en kwaliteit? Binnen welke (financiële) kaders en voor welke periode?

Stap drie
Is het stimuleren van duurzaamheid in het ontwerp en uitvoering van bouwprojecten. Bijvoorbeeld door criteria te stellen aan ontwerpende partijen: ervaringseisen, certificeringen, een duurzaamheidsbeleid, etc. Of stimuleer ontwerppartijen om met duurzame oplossingen te komen door hen zelf verantwoordelijk te maken voor kosten, onderhoud en energie.

Ook nieuwsgierig naar hoe wij toegevoegde waarde leveren in het bereiken van uw duurzaamheidsambities? Neem contact op met Pity Jongens: pjongens@aestate.nl

Aestate zet zich in voor duurzaamheid bij haar opdrachtgevers. Hieronder een aantal voorbeelden:

VGGM Brandweerkazerne

De 24-uurs brandweerkazerne VGGM in Arnhem is een duurzaam gebouw, waarin zorgvuldig met natuurlijke bronnen wordt omgegaan. De duurzaamheidambitie is door het ontwerpteam getoetst met de GPR-methodiek. Voor de nieuwbouw is een hoog ambitieniveau nagestreefd (met een minimum van 7). Zo zijn er zonnepanelen voor energieopwekking en wordt het regenwater gebruikt voor oefendoeleinden en om voertuigen te wassen. De integrale afwegingen tussen installaties, ontwerpkeuzes, materialisering en een logische indeling, zijn telkens gedaan aan de hand van de effecten voor de kostprijs dekkende huur.

Universiteitsmuseum Universiteit Utrecht

Het UM moest vernieuwd worden omdat het gebouw niet meer voldeed aan de huidige eisen en de wensen van de gebruiker. In de initiatieffase is vooral bedacht hoe we het gebouw beter konden laten functioneren. In de definitiefase heeft de opdrachtgever Aestate gevraagd keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid. Dit bleek een lastig onderwerp omdat de duurzaamheidsambities en kaders van de UU nog niet concreet waren. Een BREEAM-expert is gevraagd om mee te denken hoe het gebouw duurzamer zou kunnen zijn en welke maatregelen daarbij passend zouden zijn. Omdat er nog geen BREEAM-richtlijn voor musea beschikbaar was, hebben we zelf hierin een voorzet gedaan en een ‘bespoke-traject’ gestart. Het resultaat is dat er nu een heldere en concrete vertaling gemaakt is naar duurzaamheidsmaatregelen die getroffen worden in het gebouw: warmte koude opslag (WKO) in de tuin, architectonisch verantwoorde geïntegreerde zonwering die inspeelt op de zonnestand en een klimaatsysteem dat 30% zuiniger is dan een conventioneel systeem.

Opslag gevaarlijke stoffen HKU

Binnen het  programma herhuisvesting van de HKU zijn werkplaatsen verhuisd en opnieuw ingericht. Tijdens de inventarisatie van voorzieningen werd duidelijk dat alle werkplaatsen gebruik maakten van chemicaliën en deze in de werkplaats opgeslagen hadden in kleine en grotere hoeveelheden. Ook werd er op verschillende manieren opgegaan met het chemisch afval. Vanuit zowel de verhuurder als de HKU werden eisen gesteld in het kader van risicobeheersing op het gebied van arbo, milieu en veiligheid.

Aestate is  gestart met een inventarisatie van het gebruik en de hoeveelheid chemicaliën. Daarna is een minimale en maximale hoeveelheid per stof per werkplaats vastgesteld. Voor de opslag en afvoer hiervan zijn maatregelen getroffen. Zo zijn er bezinkbakken geïnstalleerd die niet op het riool aangesloten zijn. Ook is er een chemiekast nabij de werkplaatsen geplaatst. Tegelijkertijd is er een milieustraat ingericht waar het afval op de juiste wijze opgeslagen wordt. Deze milieustraat is in overleg met de ophaaldienst ingericht, zodat de ophaalfrequentie aansluit bij de maximale opslag en het gebruik.

Duurzaamheid Life Science Incubator – Utrecht Science Park

Aestate is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de tweede Life Sciences Incubator. Dit is een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemingen met een Life Sciences achtergrond. Deze Incubator heeft een plek op Utrecht Science Park en wordt in 2016 in gebruik genomen.

‘Design and Build’ toegepast
Het ontwerp en de realisatie waren in handen van één opdrachtgever en dit heeft bijgedragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities. Aestate heeft de opdrachtgever geadviseerd om de bouw van deze incubator via een ‘Design en Build’ te realiseren. In deze geïntegreerde aanbestedingsvorm worden verschillende specialismen vroegtijdig gecombineerd. Door de verschillende kennis al vroeg in het bouwproces bij elkaar te brengen wordt een betere samenwerking verkregen. Dit heeft veelal aanzienlijke tijd- en kostenbesparing tot gevolg en zorgt vaak ook voor een beter eindresultaat voor alle partijen.

BREEAM-kwalificatie ‘Outstanding’
Oorspronkelijk was de BREEAM-kwalificatie ‘Excellent’ het uitgangspunt voor deze nieuwbouw met een mix van kantoren en laboratoria: de instellingsbrede duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht. De geselecteerde ‘Design & Build’ bouwcombinatie had zelfs de ambitie om dit de overstijgen en de kwalificatie ‘Outstanding’ te halen.  Er is gewerkt met een zogenaamde ‘bespoke-procedure’ omdat het om een kantoor/labgebouw ging.

Het ontwerpcertificaat heeft de BREEAM-kwalificatie ‘Outstanding’ gehaald is en de volgende ontwerpoplossingen hebben onder andere hieraan bijgedragen:

  • toepassen van gerecyclede materialen of materialen met een lage milieu-impact
  • toepassen van hoog frequente verlichting om het energiegebruik te verminderen
  • zonnepanelen op het dak
  • het gebouw is aangesloten op warmte-koude-opslag (WKO)
  • de schuine positionering van de gevel en het toepassen van speciale zonwerende beglazing draagt bij aan zon- en warmtewering

(voor deze tekst is deels gebruik gemaakt van informatie van http://www.uu.nl/organisatie/duurzame-uu/duurzame-bouw-tweede-life-sciences-incubator)