Eind 2009 is Aestate betrokken bij de planvorming omtrent de vervangende nieuwbouw voor de uitrukpost met kantoren van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De bestaande 24-uurs uitrukpost met kantoren was technisch en functioneel verouderd en diende te worden vervangen. Er lagen plannen die ruimtelijk en financieel niet haalbaar bleken.

Deze haalbaarheid had betrekking op:

  • De gevraagde omvang in relatie tot de beschikbare locatie;
  • De benodigde investering in relatie tot de beschikbare huisvestingsbudgetten;
  • De sloop en nieuwbouw in relatie tot de garantie voor 24-uurs brandweerzorg.

In verband met aanrijtijden moest de vervanging op de bestaande binnenstedelijke locatie gerealiseerd worden. De locatie stelde randvoorwaarden aan de te realiseren omvang en vorm. Daarbij gold dat de bestaande 24-uurs brandweerzorg gedurende het gehele realisatietraject gewaarborgd moest zijn vanaf dezelfde locatie. Er is gekozen om het bestaande gebouw deels in gebruik te houden in combinatie met tijdelijke voorzieningen. Ook de nieuwbouw is in twee fases gerealiseerd. In fase 2 is de uitrukvoorziening in de gedeeltelijk gerealiseerde nieuwbouw ondergebracht.

Samenwerking en co-creatie tussen gebruikers, ontwerpers en opdrachtgever

Het draagvlak en enthousiasme over de tijdelijke voorzieningen is ontstaan door samen met de 24-uurs dienst de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Hierdoor ontstond wederzijds begrip voor de noodzakelijke maatregelen en overlast. Het plan is dan ook daadwerkelijk als co-creatie ontstaan. Tegelijkertijd is de interim periode gebruikt om los te komen van oude werkwijzen waardoor de overgang naar de nieuwe kazerne met nieuwe processen vrij eenvoudig is verlopen.

Aestate heeft samen met de gebruikers het Programma van Wensen binnen de financiële kaders van een kostendekkende huur en de randvoorwaarden vanuit de binnenstedelijke locatie uitgewerkt tot een haalbaar Programma van Eisen. Hierbij was de inbreng van de 24-uursdienst en de kennis en ervaring van de adviseurs over het primair proces een elkaar aanvullende meerwaarde. Het uiteindelijke ontwerp is gebaseerd op een logistieke uiteenzetting van de processen omtrent het uitrukken, oefenen en in orde brengen van het materiaal en materieel.

Vitruvius Bouwkosten en Advies was verantwoordelijk voor de detailuitwerking van de bouw- en installatiekosten. Aan de hand van het ruimtelijke en kwalitatief Programma van Eisen is een ontwerpteam geselecteerd voor het opstellen van een UAV-gc vraagspecificatie op basis van een voorlopig ontwerp. Door van Pelt Architecten en Nelissen Ingenieursbureau is het PvE vertaald naar een voorlopig ontwerp en installatieconcept wat voldoet aan de duurzaamheidseisen, past binnen het financiële kader en aansluit bij de functionele eisen van de gebruiker.

Met name het feit dat er gefaseerd moest worden gebouwd op de locatie van bestaande brandweerkazerne, waarbij de revisiegegevens schaars waren heeft voor een extra complexiteit gezorgd. Daarbij gold dat gedurende het gehele traject de uitruk van de brandweer gegarandeerd moest blijven en de brandweerkazerne in bedrijf. Dit heeft geresulteerd in een “doorrij” remise voor de eerstelijns voertuigen, gecompartimenteerde installaties en is gekozen voor meerdere generieke opstelplaatsen voor de overige voertuigen.

Duurzaam gebouw in soort en gebruik

Door het gebruik, de installaties en de afwerking op elkaar af te stemmen is een duurzaam gebouw ontstaan waarin zorgvuldig met natuurlijke bestaansbronnen wordt omgegaan. De duurzaamheidambitie is getoetst door het ontwerpteam met de GPR-methodiek. Voor de nieuwbouw is een hoog ambitieniveau nagestreefd (met een minimum van 7). De gekozen maatregelen betreffen onder andere zonnepanelen voor energie opwekking, ook wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor oefendoeleinden en om de voertuigen te wassen.

Maar ook in het gebruik is het pand duurzaam: op de derde verdieping zijn kantoren gesitueerd. Gekozen is voor half open en gesloten werkplekken die door alle medewerkers van de VGGM gebruikt kunnen worden. Op de eerste verdieping zijn zalen die gebruikt kunnen worden voor zowel instructies  als voor vergaderingen en recepties. Ook is er een sportzaal die voor evenementen gebruikt kan worden. Op de tweede verdieping is de hotelfunctie voor de 24- uursdienst ondergebracht, het gaat dan om slaapkamers met eigen sanitair, een woonkamer, keuken, TV kamer en pc hoek. De ruimten zijn voor meervoudig gebruik ingericht. Zo doet de keuken/huiskamer voor de 24-uurs dienst tevens dienst als kantine voor het niet repressieve personeel. Dit bevordert de onderlinge contacten en samenwerking. De wasplaats doet tevens dienst als oefenplaats en de carport is aan het oefenhuis bevestigd. De opvangbak voor het regenwater kan gebruikt worden als open-water oefen faciliteit. En het oefenhuis wordt tevens gebruikt voor preventie informatiebijeenkomsten.