Kostprijsdekkende huur

Inzicht in exploitatierisico’s
Een investering in huisvesting moet ook in de toekomst voor uw organisatie betaalbaar blijven. Gaat uw organisatie over van budget naar lumpsum financiering als gevolg van decentralisatie van budgetten en verantwoordelijkheden? Dit kan resulteren in complexer investering. Het gaat om het beslissen over de uitgaven in de toekomst en niet of een project binnen het beschikbare investeringsbudget past.

U wilt een antwoord op de volgende vragen:

  • Tot welke jaarlasten leidt een investering?
  • Of omgekeerd: hoe hoog mag een investering zijn om te komen tot een verantwoorde jaarlast of marktconforme huur?
  • Welke variabelen hebben invloed op de jaarlasten?

Aestate helpt u hierbij door de KPDH-methode toe te passen. Dit is een eenduidig en helder rekenmodel. Uw organisatie krijgt inzicht in de vraag waar de grootste exploitatie-risico’s liggen voor nu en in de toekomst. Ook draagt het bij aan het objectief vergelijken van objecten uit de eigen portefeuille of m.b.t. andere objecten.

kpdh

Rekenmethodiek
In het rekenmodel worden de aanvangsinvestering en alle toekomstige (onderhoud’s en facilitaire- en IT-) kosten en opbrengsten in samenhang doorgerekend gemaakt, zodat een reëel en vergelijkbaar beeld van de vertaling van de investeringen naar de exploitatie ontstaat. Zo wordt het mogelijk om alternatieven te vergelijken, een inschatting te maken van de toekomstige cashflow en beslissingen beter te onderbouwen. Het rekenmodel is standaard, de invulling hiervan maatwerk. Elke organisatie heeft zo haar eigen uitgangspunten in de bedrijfsvoering. Deze moeten op de juiste wijze ingevoerd worden.

Aestate heeft bij een groot aantal opdrachtgevers bovenstaande rekenmethodiek gebruikt om antwoord te geven op verschillende vragen:

  • Binnen de gemeente Arnhem is een pilot uitgevoerd naar de invoering van kostprijsdekkende huur voor de totale huisvestingsportefeuille. Aangegeven is hoe de subsidie en financieringsstromen binnen de gemeente zouden moeten lopen in lijn met de demarcatie van verantwoordelijkheden en zeggenschap.
  • Bij Zorginstelling INNOFORTE is het budget voor de renovatie van een pand bepaald door uit te gaan van de toekomstige opbrengsten en de jaarkosten daar binnen te laten passen. Bemoeilijkende factor was dat op portefeuille niveau de toekomstige opbrengsten veranderden als gevolg van het scheiden van Wonen en Zorg.
  • Binnen de Universiteit Utrecht worden alle investeringsbeslissingen op basis van een kostprijsdekkende huur in relatie tot het beschikbare budget onderbouwd.
  • Voor de nieuwbouw van de Brandweerkazerne voor de VGGM in Arnhem is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd uitgaande van een kostprijsdekkende huur berekening.
  • En binnen de VU (Bètasamenwerking en O|2 gebouw) zijn de huurprijzen bepaald op basis waarvan de huurovereenkomsten met de gebruikers is gesloten. Voor NWO instituut SRON is de totale gebouwexploitatie voor de Higtech Instrumentatiefaciliteit (HighTIF) uitgewerkt op basis waarvan onder meer de EFRO subsidie aanvraag gebaseerd is.