Zorginstelling Innoforte levert zorg aan ouderen in de omgeving van Velp. De huisvestingsportefeuille van Innoforte omvat 4 panden, met een totaal oppervlak van circa 31.000 m² bvo waarin bijna 440 bewoners gehuisvest zijn . Daarnaast levert Innoforte zorg in een “scheiden van wonen en zorg” pand en levert Innoforte thuiszorg in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Problematiek/Uitdaging

Begin 2012 werd Innoforte geconfronteerd met een dubbele vastgoedopgave. Zij moest haar visie op zorg en huisvesting herzien, als gevolg van de overheidsmaatregelen zoals de invoering van prestatiebekostiging, het scheiden van wonen en zorg en de extramuralisatie van lichte zorgcategorieën. Bovendien was één van de gebouwen, het Lorentzhuis,  technisch en functioneel sterk verouderd. Na verscherpt toezicht op brandveiligheid van woonzorgcomplexen, legde de brandweer de datum 1 januari 2014 op als deadline om weer aan de wettelijke eisen te voldoen. Christel Welling, voorzitter Raad van bestuur: “Het verwachte toekomstbeeld dwingt zorginstellingen om hun koers aan te passen, dit vraagt om een heldere onderbouwing van een lange termijn visie op zorg en huisvesting. Vanwege de renovatie van het Lorentzhuis moest Innoforte binnen een zeer kort tijdsbestek beslissingen nemen over de zorgbehoefte waarin wij de komende decennia willen voorzien en het gebouwenaanbod dat daarvoor nodig is.”

Aanpak Aestate

Parallel aan het opstellen van een lange termijn visie op zorg en huisvesting heeft Aestate een plan voor de renovatie ontwikkeld en de selectie van de bouwteampartners uitgevoerd. Naast de discussies over de kernwaarde van de instelling, het zorgconcept en de daarbij behorende huisvesting werd tegelijkertijd aan de hand van bouwstenen en eenheidsprijzen – via een meervoudige onderhandse aanbesteding – een bouwteampartner geselecteerd. Samen met het bouwteam is op basis van de strategische uitgangspunten van de instelling, de financiële randvoorwaarden en de deadline van de brandweer het renovatieplan opgesteld. Christel Welling: “Aestate heeft een rekenmodel voor de zorg ontwikkeld waarbij naast huisvesting tevens gevolgen van een veranderde zorgvraag voor de bedrijfsvoering wordt doorgerekend. Door het samenbrengen van deze twee componenten, is het mogelijk om een integrale afweging van vastgoedkeuzes te maken.”

Door gelijktijdige uitvoering van visievorming en planontwikkeling heeft de ontwerp- en voorbereidingsfase in totaal maar 8 maanden gekost. De gefaseerde realisatie heeft in de aansluitende 16 maanden plaatsgevonden.

 Resultaat

Innoforte heeft met de renovatie van het Lorentzhuis de levensduur van het gebouw met minimaal 25 jaar verlengd en daarnaast is de transformatie van verzorgingshuis naar een verpleeghuis voltooid. Er zijn 26 zorgappartementen, 7 kamers voor tijdelijke zorg en 86 kamers voor verpleegd wonen gerealiseerd. Ook vinden er allerlei dagactiviteiten plaats voor ouderen in de buurt en kan men gebruik maken van de maaltijdvoorziening in het restaurant.