IT concept

Passende IT-omgeving
Het IT concept betreft de vertaling van het organisatie-, werk- en werkplekconcept naar een passende IT-omgeving voor de gebruiker. Dit wordt door de te huisvesten organisatie(s) opgesteld in samenspraak met de IT-dienst(en). Het IT concept beschrijft mogelijke oplossingsrichtingen voor de meest nijpende thema’s binnen de huisvesting. Het doel is om gebruikers en ambitie van de organisatie op een lijn te krijgen. Het IT concept dient in lijn te zijn met wetgeving, beleid en de organisatiestrategie.

Uitgangspunten die leidend zijn voor het IT concept:

  • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken;
  • Activiteit gerelateerde werkomgeving;
  • Collectief gebruik van voorzieningen;
  • Integrale dienstverlening

it-concept

Plateauplanning
Voor een flexibele planning in complexe situaties levert het plannen in plateaus goede diensten. Plateauplanning is een manier om complexe implementaties op te splitsen in beheersbare en haalbare deelprojecten.

Bedrijfsfunctiemodel
Als basis om thema’s in kaart te brengen wordt een bedrijfsfunctiemodel gehanteerd. Iedere organisatie kent een soortgelijk bedrijfsfunctiemodel. Dit model is inrichtingsonafhankelijk maar kent wel een operationele invulling ervan. Die uit zich in een diversiteit van diensten die intern of extern gericht zijn en een diversiteit in kwaliteit van dienstverlening. Vanuit de bestuurlijke laag wordt strategisch gestuurd op een operationele invulling die de beste aansluiting vindt bij de omgeving.

Samenwerken
Om de integraliteit te bewaren is het van belang hierin een nauwe samenwerking tussen IT, gebruiker en huisvestingsadviseur te organiseren. Aestate heeft zich hierin gespecialiseerd.