Sportaccommodaties kennen vele hoedanigheden, zoals zwembaden, sport- en turnhallen. Een ding hebben ze gemeen: de realisatie ervan kent een aantal complicerende factoren.

Allereerst de gebruikerswensen. Vaak maken meerdere verenigingen om  financiële redenen gebruik van één accommodatie. De vraag is dan op welke manier de wensen en eisen van al deze gebruikers tot hun recht komen. Wie praat mee over het programma van de sportaccommodatie? Wie beslist in welke mate waarover? Wat in het geval van tegenstrijdige eisen en wensen?

Is het programma vastgesteld dan volgt het ontwerp en de realisatie. Gemeenten zijn meestal de eigenaar van sportaccommodaties en daarmee aanbestedingsplichtig. In deze procedure is de kunst om de vraag zodanig te omschrijven dat het resultaat optimaal aansluit op de vraag. Hoe vertaal je het programma en bijbehorende ambities in selectie- en gunningscriteria?

Daarnaast vragen sportaccommodaties heldere afspraken over gebruik en beheer. Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden belegd? Wie levert welke (financiële) bijdragen?

In onze visie ligt het antwoord op al deze vragen in een goede samenwerking tussen eigenaar en gebruikers en in de juiste kennis en expertise. Voor de eigenaar is een goede exploitatie en beheer van belang. En dat kan alleen als gebruiker zich herkennen in zowel het gebouw als in de afspraken over het gebruik en beheer daarvan.

 

Ontwikkeling stadion Den Haag

De Gemeente Den Haag had besloten dat voetbalclub ADO Den Haag op eredivisieniveau zou moeten spelen. Een nieuw stadion moest het mogelijk maken om structureel hogere inkomsten te genereren, waarmee een blijvende impuls voor het voetbal kon worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van het stadion werd de “Stichting Stadion Ontwikkeling” (SSO) in het leven geroepen die, op afstand van de gemeente, het stadion zou ontwikkelen en realiseren. Na realisatie werd het stadion eigendom van de gemeente en huurde ADO Den Haag de sportfaciliteit.

Aestate werd gevraagd voor professionele ondersteuning en het inhoudelijk toetsen van de verschillende fasen van de stadionontwikkeling. Belangrijke elementen daarin waren de contractvorming, procedure-planning, wet- en regelgeving en financiën. Ook was Aestate procesmatig en inhoudelijk betrokken bij de studie naar mobiliteit, veiligheid en bereikbaarheid van het stadion en de omgeving.

   

Conceptontwikkeling sportboulevard

Sportpark De Braak in Helmond huisvest voetbalorganisatie “Helmond Sport” en een groot aantal (amateur) sportverenigingen en –voorzieningen. De gemeente Helmond en “Helmond Sport” zijn in 2008 reeds lange tijd in gesprek over de toekomst van het voetbalstadion. De gemeente stelde zich de vraag of de primaire behoefte van Helmond Sport kan worden gecombineerd met een gebiedsontwikkeling van De Braak. Deze integrale ontwikkeling kon enerzijds het exploitatieresultaat van Helmond Sport ten goede komen en anderzijds van toegevoegde waarde zijn voor de omliggende wijken en de stad. Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om een ‘sportboulevard’ te ontwikkelen.

Aestate werd gevraagd een kadernotitie op te stellen voor de ontwikkeling van een sportboulevard om duidelijk te maken hoe deze er uit zou kunnen zien in de Helmondse context. Als procesmanager heeft Aestate deskundigheid ingebracht ten aanzien van de ontwikkeling van (sport) accommodaties en integrale gebiedsontwikkeling. De kadernotitie die is opgesteld voor de ontwikkeling van een sportboulevard bevat de relevante kaders (ruimtelijk, functioneel, financieel, maatschappelijk) waarbinnen de ontwikkeling van een sportboulevard kan worden uitgewerkt, inclusief vervolgstappen om de ontwikkeling van de grond te trekken.

  

Reddingsplan Gelredome – Vitesse

Voetbalclub “Vitesse” en stadion “Gelredome” verkeerden in 2002 in ernstige financiële problemen. De gemeente Arnhem voelde zich verantwoordelijk voor de behoud van het multifunctionele stadion en betaald voetbal in de stad. De gemeenteraad stelde in 2003 een reddingsplan vast.

Aestate is gevraagd om de effectuering van het reddingsplan te managen. Al snel bleek dat de tekorten van Vitesse zo groot waren, dat de KNVB dreigde geen licentie meer te verlenen wat zou betekenen dat het reddingsplan onhaalbaar werd daardoor en “Vitesse” en “Gelredome” failliet verklaard zouden worden.

Door het direct inhoudelijk samenbrengen van alle betrokken partijen is de bereidheid van partijen gevonden om mee te werken aan het reddingsplan. Als doel werd gedefinieerd: twee levensvatbare entiteiten op lange termijn. Aestate heeft een (meerjaren) financiële rondrekening opgezet, met als uitgangspunt de eigendomsoverdracht van stadion en omliggende gronden naar de gemeente. Daarnaast is er een basis gelegd voor een eenvoudige en heldere contractopzet voor de toekomst tussen “Gelredome” en “Vitesse”. Op 14 oktober 2003 hebben Vitesse, Gelredome en de gemeente Arnhem de contracten getekend.

  

Binnensportaccommodatie Alendorp

De gemeente Utrecht heeft samen met twee andere partijen een binnensport accommodatie in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn gerealiseerd. Het betreft een sporthal met kleedruimten, ruimten voor Omnivereniging ASV UVV en een health- en fitnesscentrum. Aestate werd bij dit project betrokken vanaf het moment dat de gemeente Utrecht en het geselecteerde bouwbedrijf de contracten tekenden. Als projectmanager heeft Aestate de opdrachtgever in de periode 2005 – 2007 vertegenwoordigd en diens belangen (kwaliteit, geld, tijd) bewaakt. De raakvlakken met andere projecten (buitengebied, communicatie rondom het project, facilities, vereniging van eigenaren) werden daarbij geborgd.

Aestate heeft in deze begeleiding vooral gestuurd op nieuwe contractuele kaders en het actualiseren van bestaande contracten inclusief de begeleiding van onderhandelingen en het inbrengen van alternatieven. Daarnaast werden alle discussiepunten ten aanzien van het Programma van Eisen en de omschreven kwaliteiten in de bestekken inzichtelijk gemaakt om zo tot gezamenlijke oplossingen te komen.

  

Architectenselecties Nieuw Welgelegen en Nieuw-Zuilen

In de periode 2008 – 2009 heeft de afdeling Sport van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht meerdere projecten opgestart om haar sportaccommodaties up-to-date te houden. Daaronder vallen ook de nieuwbouw van de multifunctionele sportaccommodatie ‘Nieuw-Zuilen’ en de nieuwbouw van de (top)turnaccommodatie ‘Nieuw-Welgelegen’. De werkzaamheden van de architect voor deze projecten moesten Europees worden aanbesteed. Aestate heeft deze selectieprocedures en de contractering van de geselecteerde architect begeleid.

Onze werkwijze in deze opdrachten is door Architectuur Lokaal aangemerkt als een “snelle en schone aanbesteding”. Kijk hier voor de case van Aestate in de publicatie Best practices architectenselectie; Zo kan het ook.

   

Sporthal Galgenwaard

In 2000 neemt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht (DMO) het initiatief tot het realiseren van een sportaccommodatie in het plangebied Galgenwaard ter vervanging van twee sporthallen in het centrum van de stad Utrecht. Gelijktijdig heeft FC Utrecht het initiatief genomen voor de herontwikkeling van haar stadion. Twee projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de ontwikkeling van de locatie Galgenwaard.

Aestate heeft als gedelegeerd opdrachtgever voor zowel FC Utrecht als voor de gemeente ondersteunt bij het opstellen van het Programma van Eisen en de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst en heeft de communicatie met toekomstige gebruikers en overheden verzorgd. Vervolgens heeft Aestate als projectmanager de uitvoering en ingebruikname begeleid. De nieuwe sporthal is in 2005 in gebruik genomen.