Nieuws / 17 november 2016

Woensdag 2 november was Aestate op uitnodiging aanwezig bij de werkgroep huisvesting van het Facilitair Samenwerkingsverband van ROC ’s (FSR), waar wij een presentatie hebben gegeven over het door ons ontwikkelde rekenmodel “Thermometer voor gebouwen”. Met dit model wordt sturing gegeven aan huisvesting.

thermometer

Uitdagingen ROC ‘s

ROC ’s kampen met een markt die sterk in beweging is; budgetten versoberen, opleidingen staan onder druk, er ligt een opgave tot macro-doelmatigheid, demografische ontwikkelingen zorgen voor daling van het aantal deelnemers en onderwijsconcepten zijn in ontwikkeling. Als gevolg hiervan wordt er kritisch gekeken naar de uitgaven van huisvesting, of de huisvesting nog wel passend is bij de visie van de organisatie, hoe duurzaam de gebouwen zijn, of er voldoende flexibiliteit is en wat het nut en de noodzaak is van uitbreiding en dure faciliteiten. De vraag is welke ingrepen nodig zijn, welke doelmatig zijn en welke juist niet.

dashboard

Oplossing Aestate: proactieve sturing vraag-aanbod

Om goed te kunnen sturen op/met huisvesting is het allereerst nodig om te weten waar je staat. Verantwoord huisvestingsbeleid begint met inzicht in de juiste kpi’s (kritische prestatie indicatoren). Aestate heeft deze ingedeeld in kwantitatief, kwalitatief en financieel. Kpi’s op zichzelf geven een eenzijdig en vaak incompleet beeld, juist door het combineren van kpi’s creëer je toegevoegde waarde.

Thermometer voor gebouwen

Met het door Aestate ontwikkelde rekenmodel voor onderwijsinstellingen wordt inzicht verkregen in huisvesting. Het model brengt de belangrijkste kpi’s overzichtelijk in beeld, op basis waarvan u als beslisser inzicht krijgt in de problematiek en ziet voor welke keuzes u staat. Juist de combinatie van indicatoren geeft een totaalbeeld en maakt duidelijk waar u staat. Daarnaast kan het model simulaties maken om zo te zien wat er gebeurd als bijvoorbeeld uw lasten omhooggaan en uw leerlingenaantallen dalen.

tabel

Voorbeeld dashboard

Inzicht is de basis voor strategie

De resultaten uit het model van Aestate zijn geen doel op zich, maar een middel om in gesprek te gaan met de locatie, het bestuur en de facilitaire afdeling. Zo ontstaat een volledig beeld en kunnen keuzes worden gemaakt die zorgen voor een zekere toekomst.

driehoek

Heeft u vragen over ons model of wilt u eens met ons van gedachten wisselen over uw huisvesting? Neemt u dan contact op met Judith Willemsen via jwillemsen@aestate.nl of 030-6376377.