Heb jij grip op je huurbeleid? Streef je als maatschappelijke vastgoedorganisatie naar eenduidigheid, transparantie en uniformiteit richting je huurders? Of wil je als gemeente jouw huurprijzen in lijn brengen met de Wet Markt en Overheid (Wet MenO)? Het kostprijsdekkende huur (KPDH) model kan je de juiste inzichten leveren om dit voor elkaar te krijgen.

Eenduidige huurprijsbepaling

Met behulp van het KPDH-model bepaal je op een eenduidige en transparante wijze de huurprijs. Ook zorg je ervoor dat geldstromen helder in kaart worden gebracht. Is er sprake van subsidies? Of kan er iets gezegd worden over de beoogde verdeling van het huurtarief in de tijd? Afhankelijk van de ambities van de organisatie, doelstellingen en uitgangspunten bepalen we welke methodiek het beste past bij de berekening van de huurprijs. Denk aan een methodiek als een huurprijsbepaling op pandniveau, een huurprijsbepaling op portefeuilleniveau of een huurprijsbepaling per type vastgoed.

KPDH-model als rekeninstrument

Met het KPDH-model krijg je grip op het bepalen van je huurprijzen. Dit kan dienen als input voor je huurprijsbeleid. Met het model ben je in staat verschillende scenario’s of varianten door te rekenen, of het nu gaat om een kostprijsdekkende huur, een gebouwexploitatie of een haalbaarheidsstudie.  Het rekenmodel is standaard, de uitwerking ervan maatwerk. Gezamenlijk bepalen we de opzet van het model en stellen we rekenmethodiek en parameters vast. Te denken valt aan parameters als exploitatieperiode en de levensduur van je pand, indices als huurstijging en inflatie, frictieleegstand of kosten als verzekeringen, heffingen en belastingen. Wanneer de opbouw vast staat, wordt het rekenmodel gereed gemaakt voor gebruik en toepassing. Door het model in te vullen wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is op de berekening van de huurprijs. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk gemaakt worden hoe bepaalde investerings- of onderhoudskosten worden doorbelast naar de huurder.

Participatiedoelen

Verbeelden | impact van scenario's en varianten
Wet Markt en Overheid (Wet MenO)
Huurprijzen in lijn brengen
Inzicht door het kostprijsdekkende huurmodel

Voor wie en wanneer?

Het model is breed toepasbaar en kan voor iedere organisatie op maat worden ingezet. Het KPDH-model geeft input voor:

  • Huurprijsbeleid of subsidiebeleid in lijn brengen met Wet Markt en Overheid (Wet MenO).
  • Variantenstudie De effecten van verschillende huisvestingskeuzes en -varianten, o.a. voor de berekening van de huur, gebouwexploitatie of investeringsbudgetten.
  • Haalbaarheidsstudie De haalbaarheid van een beoogde investering.

Veelgestelde vragen

Hoe helpt het KPDH-model bij het bepalen van huurprijzen?

Het KPDH-model zorgt voor een eenduidige en transparante huurprijsbepaling door geldstromen helder in kaart te brengen. Het model kan worden aangepast aan de specifieke ambities, doelstellingen en uitgangspunten van de organisatie.

Voor wie is het KPDH-model geschikt?

Het KPDH-model is geschikt voor maatschappelijke vastgoedorganisaties, gemeenten en andere organisaties die huurprijzen in lijn willen brengen met de Wet Markt en Overheid (Wet MenO) of die streven naar transparantie en uniformiteit in hun huurprijsbeleid.

Wat is het kostprijsdekkende huur (KPDH) model?

Het KPDH-model is een rekeninstrument dat helpt bij het bepalen van kostprijsdekkende huurprijzen. Het model biedt inzicht in verschillende scenario's en varianten voor huurprijsbepaling, gebouwexploitatie en haalbaarheidsstudies.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van het KPDH-model?

De voordelen zijn onder andere grip op huurprijsbepaling, inzicht in geldstromen, de mogelijkheid om verschillende scenario's door te rekenen, en ondersteuning bij het opstellen van een consistent huurprijsbeleid.

Welke variabelen worden meegenomen in de KPDH-berekeningen?

De KPDH-methode neemt verschillende variabelen mee zoals onderhoudskosten, facilitaire kosten, IT-kosten, en potentiële opbrengsten, waardoor een realistische inschatting van de totale exploitatiekosten gemaakt kan worden.

Toegepast op deze projecten