Aestate helpt de Gemeente Zevenaar met het opstellen van een integraal accommodatieplan en een routekaart voor verduurzaming van hun gemeentelijk vastgoed. Daarnaast begeleiden we het vaststellen van een nieuw huurprijsbeleid en de verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie.

Mede vanwege de fusie met de gemeente Rijnwaarden werkt de gemeente Zevenaar aan het actualiseren van het vastgoedbeleid. Er is behoefte aan een toekomstbestendig beleid en een accommodatieplan voor het gemeentelijk vastgoed. Hierbij spelen zowel betaalbaarheid en doelmatigheid als duurzaamheidsambities een nadrukkelijke rol. Het accommodatieplan hangt samen met het huurprijsbeleid, de maatschappelijke beleidsvelden en toekomstige ontwikkelingen in de gemeente. En om in de toekomst op juiste wijze invulling te geven aan uitvoering van de taken en het accommodatieplan, stellen we een organisatieplan op.

Kortom, een flinke berg vraagstukken die Aestate samen met de gemeente Zevenaar stap voor stap ontrafelt!

Los ook mijn vraagstuk op!

Professionaliseren gemeentelijke vastgoedorganisatie

Factsheet

prijs kaartje icoon 43.472 inwoners per januari 2019
worldwide icoon Oppervlakte van 10.624 ha (2018)
gebouw icoon 75 gemeentelijke panden
kubus oppervlakte icoon Ook vastgoed in o.a., Angerlo, Babberich, Giesbeek

De gemeente Zevenaar wil haar vastgoed doelmatig en efficiënt inzetten. Het gemeentelijke vastgoed is geen doel op zich, maar een middel om de beleidsdoelen te realiseren. We nemen vraag en aanbod van het gemeentelijk vastgoed onder de loep door de verschillende doelgroepen van de gemeente te bekijken. De gemeente heeft ook behoefte aan een concrete meerjarenstrategie met een horizon tot 2030. Dit maakt inzichtelijk wat nodig is om de vastgoedportefeuille op het gewenste niveau en de gewenste omvang te krijgen. Met het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt aan de klimaatdoelstellingen voldaan én aandacht besteed aan slim ruimtegebruik en economische duurzaamheid.

Samenbrengen belangen en ambities

De gevraagde producten geven de gemeente Zevenaar concrete handvatten voor de exploitatie en toekomst van hun gemeentelijke vastgoed. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van de huisvestingstaken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het vormt de basis voor het inrichten van een succesvolle gemeentelijke vastgoedorganisatie. De gemeente ambieert een regierol waarbij zoveel mogelijk op strategisch niveau wordt vastgesteld en ontworpen.

Een paar maanden meedraaien in de organisatie geeft ons inzicht in de knelpunten: er is te weinig strategische regie en beleid op het vastgoed. Hierdoor worden keuzes en vraagstukken te vaak uitgesteld of te solitair vanuit één beleidstak opgelost. Een belangrijke eerste stap naar een oplossing hiervoor is het integraal benaderen van de opgave: vanuit de verschillende beleidsvelden. Door strategiesessies met een diverse groep komen we met elkaar in gesprek. Zo kunnen we de verschillende belangen en ambities samenbrengen.

Regieorganisatie

Voor de komende maanden ligt de nadruk op het concreet maken van het accommodatieplan, de financiële consequenties en de keuzes die hierin te maken zijn. Vervolgens hangen we een grote planning aan de muur en bepalen we in een gezamenlijke sessie wat wanneer moet gebeuren en welke vraagstukken nog opgelost moeten worden. Ook willen we de verandering in werkwijze en mindset benadrukken en doorvoeren. We bekijken de huidige taken en rollen in de organisatie en adviseren de gemeente Zevenaar hoe zij de transitie tot een regieorganisatie in kan zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze integrale benadering van huisvestingsvraagstukken? Neem contact op met Rogier Mattousch via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via rmattousch@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

Professionaliseren gemeentelijke vastgoedorganisatie
Professionaliseren gemeentelijke vastgoedorganisatie

Pity Jongens - Van der Schaaf

Senior adviseur Aestate