Milieubeleid

Het milieubeleid van Aestate is opgesteld door de directie en heeft betrekking op alle activiteiten van Aestate, zowel in ons primair- als secundair proces.

Vanuit het primaire proces (advieswerkzaamheden) zal Aestate proactief de mogelijkheden benutten om verbeteringen t.a.v. duurzaamheid en milieubelasting te integreren in ons advies. Bij de totstandkoming van de (offerte)afspraken zal dit onderwerp aan bod komen en wordt onze meerwaarde gepresenteerd.

Het milieubeleid is ook gericht op ons secundair proces (bedrijfsvoering). De milieuaspecten van Aestate bestaan uit punten waar Aestate direct invloed op heeft. De belangrijkste milieuaspecten waarmee Aestate te maken heeft zijn:

  • Papierverbruik
  • Afvalproductie
  • Milieubelastende reststoffen (toners, batterijen, etc.)
  • CO2-uitstoot als gevolg van het energieverbruik in het kantoorpand

Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de CO2-uitstoot door de zakelijke vervoersbewegingen: de werknemers van Aestate zijn werkzaam op de hoofdlocatie van Aestate in Utrecht, thuis en op locatie in opdracht van klanten. Alle zakelijke vervoersbewegingen inclusief woon-werkverkeer zijn in het milieuplan betrokken.

Bovenstaande milieuaspecten zijn opgenomen in een milieumatrix waarbij per aspect wordt ingegaan op de impact, het effect, de genomen maatregelen en het restrisico. Daarnaast wordt jaarlijks een CO2 footprint berekend en worden maatregelen genomen deze footprint te beperken en/of te verkleinen.

Het beleid bevat een verbintenis tot preventie en/of beperking van vervuiling, alsook een verbintenis om te voldoen aan de relevante milieuwetgeving en andere vereisten. Het beleid wordt jaarlijks beoordeeld door de directie en waar nodig herzien.