Hogeschool Inholland werkt aan de ontwikkeling van de Inholland Campus. Om passende huisvesting te realiseren die aansluit bij de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en de organisatie zijn in meer of mindere mate aanpassingen nodig in de bestaande gebouwen.

Aestate is voor Hogeschool Inholland aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuwe huisvestingsagenda. Hierin zijn de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs omschreven en is de visie op de vastgoedportefeuille opgesteld. Vervolgens zijn deze omgezet naar een beeld van de meest optimale toekomstige huisvesting en de stappen in tijd om daar te komen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Inholland Campus: een “sticky campus” om studenten en medewerkers te boeien, te binden en te behouden.

Hogeschool Inholland

Factsheet

Huisvestingsvisie 2030
Huisvestingsagenda 2022 - 2030
Sticky Campus
Planvorming voor campusontwikkeling

Van een toekomstvisie…

In gesprekken met het onderwijs, de locaties en de stafdiensten hebben onze ontrafelexperts de verwachtingen voor het onderwijs in de toekomst opgehaald. Op basis hiervan zijn een drietal scenario’s voor de onderwijsontwikkeling geformuleerd:

  1. Student als partner
  2. Integratie beroepenveld
  3. Interdisciplinair onderwijs

Per scenario is een vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor de toekomstige huisvesting. Samen met het Strategisch Plan van Inholland en de reeds ingezette lange termijn ontwikkelingen in de huisvesting beschrijft dit de toekomstige vraag.

De toekomstige vraag geeft een beeld van de streefportefeuille: hoe ziet de ideale campus van Inholland er in 2030 uit? Hoe groot is de campus, welke activiteiten vinden er plaats en welke voorzieningen zijn er te vinden? Dit beeld van de streefportefeuille is vertaald naar de Huisvestingsvisie 2030.

Alle ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en herkenbaarheid in de huisvesting van Inholland, evenals huisvesting die ingericht is op samenwerking. Samen leidt dit tot de ideale Inholland Campus, waarbij samengewerkt wordt in een flexibele omgeving   herkenbaar is en waarbij het beroepenveld centraal staat.

De Inholland Campus is te onderscheiden in een drietal hoofdgroepen met verschillende kenmerken:

  1. Een onderwijs- en onderzoeksgebouw als het hart van de campus waar onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen om te leren en werken;
  2. Service- en dienstverlening afgestemd op de behoeften van de studenten, medewerkers en bezoekers van de locatie;
  3. Campusvoorzieningen om de aansluiting met de omgeving van de hogeschool en het beroepenveld te realiseren.

De huisvestingsvisie zet in op het realiseren van de Inholland Campus op de 6 hoofdlocaties: Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Delft, Haarlem en Rotterdam. Een belangrijk kenmerk van de Inholland Campus is de sticky campus: een campusomgeving waar studenten en medewerkers blijven “plakken” en waar het bruist. Een plek waar je kan ontmoeten, samenwerken, ontwikkelen, eten en drinken, spelen, leren, sporten, studeren.

… tot de huivestingsagenda 2022-2030

Met de visie op de Inholland Campus is de huidige vastgoedportefeuille beoordeeld: in welke mate zijn de ingrediënten van de Inholland Campus al aanwezig, wat moet er nog gedaan worden om de ideale Inholland Campus te realiseren en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Middels een dashboard is de impact van de benodigde investeringen verder uitgewerkt op basis van het ruimtegebruik, huisvestingslasten,  meerjarenonderhoud en reeds geplande investeringen, zodat de totale huisvestingslasten van Inholland binnen de vooraf gestelde kaders blijven.

De benodigde ingrepen en daarmee samenhangende investeringen zijn uitgezet in tijd en dit vormt samen de Huisvestingsagenda Inholland 2022 – 2030.

Huivestingsmanagement

De komende jaren zullen op alle locaties van Inholland ingrepen plaatsvinden op basis van de nieuwe huisvestingsagenda. De locatie Haarlem is in 2022 al getransformeerd en voor de locaties Amsterdam, voor Alkmaar, Delft en Den Haag is planvorming voor de campusontwikkeling gestart.

De ingrepen in de vastgoedportefeuille maken dat er de komende jaren continue verandering plaatsvindt. Het doorvoeren van deze continue verandering vraagt om heldere sturing, de juiste prioritering en afwegingen. Een reguliere toets zal daarom worden afgenomen, op snelheid en richting van de ontwikkelingen en ook op de kaders en uitgangspunten.

Voor dit project uitgevoerde diensten

Hogeschool Inholland
Een nieuwe huisvestingsagenda voor Hogeschool Inholland

Tim van der Wal

Medior Adviseur