Nieuws / 2 mei 2022

In februari 2022 zijn onze ontrafelexperts Yvonne en Ferrie gestart bij de gemeente West-Betuwe. De gemeente heeft in 2021 haar Nota Vastgoed opgesteld. Dit is de eerste stap om als gemeente meer gestructureerd met vastgoed om te gaan. Aan Aestate de uitdagende taak om de beleidsaanbevelingen uit de Nota te concretiseren in een Integraal Accommodatieplan (IAP), een routekaart verduurzaming en een huurbeleid. Deze documenten bieden de gemeente concrete handvatten om te sturen op de ontwikkeling van de portefeuille.

Integraal Accommodatieplan

De beleidsaanbevelingen uit de nota hebben veelal betrekking op maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft enerzijds de doelstelling om voldoende en goede voorzieningen te hebben en anderzijds om over een efficiënte vastgoedportefeuille te beschikken.

De opgave is om te komen tot een goede match tussen ‘vraag naar’ en ‘aanbod van’. Deze match wordt verwoord in het IAP. Belangrijkste is om bij een afweging voor het in stand houden, aantrekken of afstoten van panden na te gaan wat het best aansluit bij de doelstellingen: ‘Waar moet het gemeentelijk vastgoed in voorzien en waar moet het daarmee aan voldoen?’. In een ambitiesessie is Aestate in gesprek gegaan met verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente. Het resultaat is een compact overzicht van de ambities en uitgangspunten.

Om de match tussen vraag en aanbod te kunnen maken, is het van belang om de doelgroepen en hun omvang in kaart te brengen. Aan welke doelgroepen wil de gemeente een voorziening aanbieden en wat is de ruimtebehoefte van deze doelgroepen?

De match tussen vraag en aanbod wordt vertaald in een Integraal Accommodatieplan, waarin de benodigde stappen en gewenste eindsituatie wordt weergegeven met bijbehorende planning en prioritering.

Routekaart Verduurzaming

De routekaart verduurzaming wordt in samenhang met het IAP opgesteld. Duurzaamheid betreft namelijk veel meer dan alleen zonnepanelen of gevelisolatie; het gaat om de totale visie op efficiënt ruimtegebruik, spreiding van voorzieningen, toekomstbestendigheid, flexibiliteit en multifunctionaliteit. Met behulp van het duurzaamheidskompas zijn ambities en doelstellingen in beeld gebracht. Het huidige aanbod wordt getoetst aan deze ambities en doelstellingen. Per gebouw wordt een energielabel bepaald en worden de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. De maatregelen en effecten rekenen we financieel door waarmee we tot een duurzaamheidsplan komen. Het plan wordt uitgewerkt in een routekaart met realistische doelen en projecten.

Huurbeleid

Bij een gezonde vastgoedportefeuille hoort een gezond huurbeleid. Doel is een transparant en eenduidig beleid dat voldoet aan de wettelijke kaders en kostprijsdekkend is. Hierbij moet het maatwerk niet uit het oog worden verloren. Welke diensten, functies en initiatieven zijn waardevol en hoe zetten we daarop in?

Wat dit traject zo leuk en uitdagend maakt?  Het verbinden en meenemen van verschillende spelers binnen de interne organisatie, zoals maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, financiën en communicatie. Geen papieren rapportje, maar een concreet en gedragen plan voor en door de organisatie. Ook het betrekken van de gemeenteraad en het ophalen van input bij de inwoners zorgt ervoor dat onze adviseurs op veel verschillende niveaus de inhoud en processen met elkaar verbinden.  Wanneer is onze opdracht geslaagd? Als de hele organisatie met dit plan op weg kan naar een duurzame gemeentelijke vastgoedportefeuille met maximale maatschappelijke meerwaarde.