Nieuws / 21 november 2014

De HKU streeft naar huisvestingsconcept dat gericht is op kwaliteitsverbetering en continuïteit. Hierbij zijn twee speerpunten benoemd, namelijk de stadcampus HKU en een kralensnoer van hoogwaardige voorzieningen. HKU ziet het als een sterk punt dat een groot deel van haar onderwijs gevestigd is in meerdere locaties in het centrum van Utrecht, met alle daar aanwezige culturele en grootstedelijke voorzieningen. Utrecht profileert zich als ‘stad van wetenschap en cultuur’, met het centrum als podium hiervoor. Met het oog op Stadscampus HKU en de benodigde uitbreiding van voorzieningen in Utrecht, heeft Aestate een herhuisvestingsprogramma opgesteld. Op dit moment worden voor een aantal mogelijke locaties, waaronder De Kade haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Definitieve besluitvorming is eind 2014 gepland.