Nieuws / 24 januari 2023

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft de ambitie om het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onderwijs beter op de kaart te zetten, door het postgraduaat onderwijs van de VU uit te breiden en meer zichtbaar te maken. Om dit te bereiken is onder meer een passende huisvestingsomgeving voor het LLO-onderwijs nodig. De locatie van de VU, de Amsterdamse Zuidas, biedt hier voldoende kansen voor. Aestate is aangehaakt om samen met VU FCO (de Facilitaire Campus organisatie) een huisvestingsperspectief voor het LLO-onderwijs van de VU op te stellen en deze vervolgens te realiseren.

Aestate is sinds het voorjaar van 2021 betrokken bij het in kaart brengen van de visie voor LLO en deze te vertalen naar de toekomstige huisvestingsbehoefte. Op basis hiervan heeft Aestate samen met VU FCO de vervolgslag gemaakt; een huisvestingsperspectief voor LLO op de kortetot en met middellange termijn en de lange termijn. Momenteel ondersteunt en adviseert Aestate FCO en de LLO-gebruiker in de realisatie van de nieuwe huisvestingsomgeving. 

Huisvestingsperspectief

De ambitie van LLO wordt ondersteund door een groei die de LLO-aanbieders van de VU de komende jaren willen realiseren. Het huisvestingsperspectief voor de korte- en middellange termijn (2023-2026) en de lange termijn (2031) weergeeft waar en hoe het LLO-onderwijs op de VU-campus optimaal gehuisvest dient te worden. Om de ruimtevraag op deze termijnen in beeld te brengen, is Aestate met de gebruikers in gesprek gegaan over de groeiambitie. Wat betekent de groei voor de ruimtevraag: hogere studentenaantallen binnen een opleiding? Of wordt het opleidingsaanbod uitgebreid? En hoe wordt het onderwijs aangeboden, op de campus, hybride, of online? Ook zijn een viertal themabijeenkomsten georganiseerd, met als doel de wensen van het LLO-onderwijs op te halen en de mogelijkheden vanuit de diensten te presenteren. Thema’s zijn onder meer sfeer en beleving, catering en IT en AV-voorzieningen. Op een interactieve wijze worden de wensen en mogelijkheden samengebracht tot concrete voorstellen.

Zodra op basis hiervan de wensen en de ruimtevraag zijn vastgesteld, hebben onze ontrafelexperts verschillende varianten verkend voor het inpassen van de ruimtevraag in het beschikbare ruimteaanbod op de VUcampus. Deze inpassingsvarianten dienen aan te sluiten bij de wensen, de visie op het LLO-onderwijs en zijn getoetst aan de financiële kaders. Op basis hiervan is het huisvestingsperspectief voor het LLO-onderwijs op de VU op de korte tot en met middellange termijn en de lange termijn bepaald. Deze toekomstige huisvesting zal bijdragen aan de ambitie van het LLO-onderwijs op de VU. 

Themabijeenkomst

Gefaseerde overgang en proeftuin

Inmiddels is het huisvestingsperspectief voor LLO vastgesteld en is Aestate betrokken in de realisatie van het huisvestingsperspectief op de korte tot en met middellange termijn. Dit perspectief betreft een gefaseerde overgang naar een nieuwe, maar reeds bestaande huisvestingsomgeving. Omdat het LLO-onderwijs om een andere uitstraling en dienstverleningsniveau vraagt dan het reguliere onderwijs, wordt deze bestaande huisvestingsomgeving voorzien van een upgrade in voorzieningen, sfeer en dienstverlening. Om hierbij te ervaren wat wel en niet werkt betreft het een gefaseerde overgang, waarbij in de eerste fase door middel van een proeftuin ervaringen worden opgedaan voor de volgende fases. 

Aestate werkt samen met FCO aan het formuleren en implementeren van de benodigde upgrade, door middel van het organiseren van proefopstellingen, sessies met gebruikers en het betrekken van de overige diensten (o.a. IT, Student- en Onderwijszaken en AV). Daarnaast begeleiden onze ontrafelexperts de LLO-gebruiker in het proces naar het gebruik van hun nieuwe huisvestingsomgeving. 

Proefopstelling voor de upgrade in voorzieningen en sfeer

 

Copyright banner en uitgelichte afbeelding: Kim van Zwieten