Nieuws / 24 oktober 2014

Organisaties veranderen, dat is een gegeven. Bedrijven fuseren; afdelingen reorganiseren; leerlingaantallen groeien of krimpen; het dienstenpakket verandert of instellingen zoeken naar een betere profilering op de markt. Dit alles maakt dat organisaties continue in beweging zijn.

Gebouwen zijn echter statisch en veranderen niet vanzelfsprekend mee. Het komt dus nogal eens voor dat de gebouwen niet (meer) passen bij de vernieuwde organisatie. Terwijl huisvesting de vernieuwing juist kan faciliteren en kan helpen om concrete verandering zichtbaar te maken.

Kortom veranderende organisatie en context vragen om veranderingen in huisvesting. Maar ook sec een verhuizing kan aanleiding zijn om de huisvestingsportefeuille te herzien.

Sinds een aantal maanden ondersteunt Aestate de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) bij het ontwikkelen en vormgeven van een nieuw huisvestingsconcept dat beter aansluit bij de organisatie en ambities. Het nieuwe motto van de HKU luidt: ‘nieuwe toepassingen, nieuwe verbindingen’.

Centraal in de aanpak staat co-creatie met belanghebbenden. Dit om vanuit de visie en doelstellingen van de organisatie alternatieven af te wegen om uiteindelijk te komen tot een gedragen huisvestingsplan.

Voor de HKU is een belangrijke verandering in haar ambities dat de traditionele indeling in 5 faculteiten wordt losgelaten. In de plaats daarvan zijn 8 schools gevormd, die veel meer dan voorheen, gaan samenwerken en nieuwe verbindingen zullen vormen.

De gebouwenvoorraad bestaat echter uit panden, die sterk zijn ingericht op het gebruik door 1 school. Gezamenlijk gebruik van faciliteiten komt slechts heel beperkt voor. Daarbij komt dat een aantal gebouwen functioneel verouderd is en niet meer aansluit bij het onderwijs van nu, laat staan bij het onderwijs van de toekomst.

Het doel van de nieuwe huisvesting is daarom om ervoor te zorgen dat schools meer gezamenlijk ruimten gaan gebruiken, er meer voorzieningen worden gedeeld én dat de gebouwen ruimtelijk en functioneel verbeterd worden.

Een andere essentiële wens van de HKU is het vergroten van de zichtbaarheid, met de stad Utrecht als podium. Dit leidt ertoe dat gekozen is voor clustering van huisvesting in een straal van 2,5 kilometer rondom het centrum van Utrecht. Panden die niet aan deze eis voldoen, worden op termijn afgestoten. In plaats daarvan worden nieuwe panden aangetrokken in het centrum van Utrecht. Zo ontstaat de komende jaren een nieuwe vastgoedportefeuille, die kansen biedt voor de HKU om haar organisatieverandering, meer gericht op nieuwe toepassingen en nieuwe verbindingen, concreet vorm te geven en beter ingericht te zijn voor toekomstige vernieuwing.

Meer informatie over het traject van herhuisvesting van de Hogeschool van de Kunsten is te vinden op hkuweb.hku.nl