Het Summa College in Eindhoven bestaat uit 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en biedt meer dan 300 beroepsopleidingen. Hun missie: een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in de Brainport regio Eindhoven zijn, waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. Het Summa College werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te leveren. Dit doen zij vanuit ongeveer 30 onderwijspanden. Door ontwikkelingen in de visie op leren, onzekere bouwprijzen en een toename van het aantal studenten blijft sturing van het strategische huisvestingsplan nodig. Aestate adviseert het Summa College hierin en heeft een actieve rol in de verdere professionalisering van het Projectbureau.

Los ook mijn vraagstuk op!

Summa College

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 120.000 m2
werkplek icoon 30 gebouwen
calender icoon Looptijd: 3 jaar
prijs kaartje icoon Investeringsomvang: 50 miljoen

Als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan worden de ongeveer 30 panden gewogen op de juiste verhouding bezit en huur en geven we invulling aan de realisatie van de vastgoedportefeuille voor de komende jaren. Hoe richten we de vastgoedportefeuille in? Hoe gaan we krimp en groei opvangen? Hoe kunnen we de diverse opleidingen positioneren in de Brainport? Welke samenwerkingen kunnen we aangaan? Aestate ondersteunt het Summa College sinds oktober 2018 in de professionalisering van het Projectbureau. Daarnaast helpen we in opdracht van de afdeling Huisvesting met de realisatie van projecten die voortvloeien uit het strategisch huisvestingsplan.

Meerjarenperspectief

Ronny Borgsteede is als hoofd Projectbureau verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze projecten. Daarbij adviseert hij op strategisch niveau en stuurt externe projectleiders van de nieuwbouw- en renovatieprojecten aan. Onderdeel hiervan is adequate financiële onderbouwing en budgetbewaking in het meerjarenperspectief. Jorien van Laake is betrokken als een van de procesmanagers en coördineert het proces op projectniveau. Zij vormt bij projecten de spil tussen gebruiker (de onderwijspropositie) en het projectteam. Lotte Lageschaar ondersteunt Jorien en Ronny bij hun werkzaamheden.

Een van de doelstellingen is het verbeteren van het lerend vermogen van de organisatie. Als onderdeel van het huisvestingsplan nemen we de organisatie mee in het verandertraject. We creëren draagvlak door zoveel mogelijk mensen te betrekken vanuit vertrouwen en enthousiasme.

Structuur in huisvestingsprojecten

Ook het geven van structuur aan processen en zorgen voor aansluiting op de organisatiedoelstellingen draagt hieraan bij. Hoe kun je de 30 panden in portefeuille op uniforme wijze bedienen? Als basis dient een procedure van de huisvestingsvraag; een beslismodel (flowchart) met tijdslijn. Iedereen volgt deze flowchart zodat zaken gebeuren en op consistente wijze. Daarnaast zorgen we voor een adequaat projectmanagementsysteem (PRINCE2-methode) met per project de stand van zaken, ondernomen acties, risico’s en maatregelen die eventueel nodig zijn. Een goede verdeling van het Projectbureau is hier onderdeel van; wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ICT en het integrale deel. Ook zorgen we dat processen helder zijn voor inkoop, inrichting, besluitvormingstrajecten, ontwerp en opleveren.

Na het vaststellen van het programma van eisen werkt een projectleider in principe zelfstandig binnen de gestelde kaders. We sturen de projecten op resultaat en ondersteunen op de zachte kant. Het strategisch huisvestingsplan is de basis, de overkoepelende visie cruciaal bij het maken van keuzes op projectniveau. We weten exact wat speelt in een project en zijn aanwezig bij ontwerpvergaderingen, op de bouwplaats en bij de gebruikers aan tafel. Bij onduidelijkheden of gewijzigde koers stemmen we af met de betrokkenen vanuit bureau Huisvesting en de leidinggevende.

Samenwerking bureau Nieuwbouw en Huisvesting

Als Projectbureau vormen we de spil tussen bureau Huisvesting, externe adviseurs en uitvoerende partijen. Bureau Huisvesting is onze overkoepelende opdrachtgever. Gezamenlijk bewaken we het huisvestingsprogramma en rapporteren we naar de programmaraad. Per project is bureau Huisvesting vertegenwoordigd door een kleine stuurgroep en werken we een demarcatie uit voor de toekomst. Zo kunnen we de uitgevoerde projecten na realisatie eenvoudig weer overdragen aan bureau Huisvesting.

“Het traject bij het Summa College is enorm veelzijdig. De continu veranderende vraag geeft dynamiek en de diversiteit in aanbod maakt het uitdagend. We werken samen met uiteenlopende opleidingen en zoeken steeds naar nieuwe samenwerkingen met bedrijven. De prettige samenwerking met het leuke team binnen Summa creëert synergie: zo kunnen we flinke stappen zetten.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project of voor advies contact op met Jackie de Vries via 030 – 637 63 77 of jdevries@aestate.nl

Summa College
Dynamisch huisvestingstraject door een continu veranderende vraag.