In lijn met het klimaatakkoord dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te worden verminderd en in 2050 met 95%. Dit betekent dat gemeenten de onroerendgoedportefeuille moeten verduurzamen, zo ook de gemeente Heemstede. Dit vraagt om een vastgoedstrategie die de uitvoering van de verduurzaming binnen de gemeentelijk organisatie faciliteert.

Naast een strategische is dit ook een technisch-bouwkundige opgave. Pilots voor het energieneutraal maken van een drietal panden van de gemeente geven inzicht in de impact die dit heeft; technische mogelijkheden, in welk tijdsbestek, hoogte van de investering en eventuele risico’s. Daarnaast dragen ze direct bij aan de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille.

Los ook mijn vraagstuk op!

 

Ambitie duurzaamheidsopgave ontrafeld

Aestate heeft in 2019 samen met de gemeente Heemstede haar duurzaamheidsambitie bepaald. De ambitie van de gemeente Heemstede is een totale gemeentelijke vastgoedportefeuille die voldoet aan wet- en regelgeving en gemiddeld over alle objecten genomen energieneutraal is in 2030. Met deze stip op de horizon heeft Aestate een plan van aanpak opgesteld voor de vervolgstappen. Welke investeringen zijn nodig? Waar zitten besparingskansen? Hoe kan invulling worden gegeven aan de realisatie van de verduurzamingsopgave?

Doorlichten gemeentelijke vastgoedportefeuille

De gemeente is eigenaar van circa 60 objecten en staat vanwege de verduurzaming voor een grote opgave. De gemeente Heemstede wil haar vastgoedportefeuille doorlichten op duurzaamheidsmaatregelen. Een deel van deze objecten behoort tot de strategische kernvoorraad en is noodzakelijk voor het uitvoeren van het beleid van de gemeente Heemstede. Voor deze objecten heeft Aestate  de mogelijkheden tot verduurzaming en de financiële consequenties in kaart gebracht.

Om de ambitie van de gemeente Heemstede te realiseren wordt per object uit de vastgoedportefeuille maatwerk gewenst.

Gemeente Heemstede

Factsheet

gebouw icoon 20.000 m2
calender icoon Strategiefase: juni 2019
worldwide icoon Routekaart duurzaamheid
gebouw icoon Ontwikkelen strategische visie

Maatwerkadvies

Om het gewenste energielabel per object te bereiken wordt met behulp van een EPA-U maatwerkadvies inzicht verworven in de benodigde duurzaamheidsmaatregelen. Zo wordt duidelijk hoe je van het huidige energielabel naar het gewenste energielabel kunt komen. Verschillende varianten van maatregelenpakketten worden uitgewerkt om tot het gewenste duurzaamheidsniveau te komen.

Per object worden de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen op investeringen, exploitatie en energiebesparing doorgerekend.

Om de energetische en financiële impact van alle mogelijke maatregelen te bepalen en te monitoren heeft Aestate een dashboard opgesteld. Hierin brengen we de resultaten van de maatwerkadviezen bij elkaar. Het dashboard zet de energiebesparing en investeringskosten van de maatregelen uiteen in de tijd.

Dashboard als sturingsinstrument

Met het dashboard hebben we bepaald welke samenstelling van maatregelenpakketten het beste aansluit bij de duurzaamheidsambitie om tot een energieneutrale vastgoedportefeuille te komen. Welke maatregelen kan de gemeente Heemstede per gebouw het beste treffen en hoe dragen die bij aan de ambitie voor een energieneutrale vastgoedportefeuille?

Het dashboard fungeert niet alleen als rekeninstrument, maar bovenal als sturingsmiddel om de meest optimale route naar een energieneutrale portefeuille te bevaren. Zo krijgt de gemeenteraad helder inzicht in de energetische en financiële impact van de duurzaamheidsmaatregelen en kan hij bepalen welke middelen in de tijd moeten worden vrijgemaakt.

Draagvlak

Door bestuur, beleid, interne- en externe expertise te combineren ontstaat draagvlak voor de inhoudelijke ambitie. Concrete en behapbare doelen maken dat de organisatie daadkrachtiger kan optreden. Hierdoor is het team vertrouwd met het onderwerp duurzaamheid en zijn algemene doelstellingen verweven met de teamdoelstellingen: een goede basis voor het starten van de (programma)organisatie van realisatie van de duurzaamheidsambitie voor de gemeente Heemstede.

Vervolgstappen

En hoe nu verder? De gemeenteraad heeft besloten om de verduurzaming van de objecten uit de onroerendgoedportefeuille samen te laten lopen met het gepland groot onderhoud. Dit betekent dat Aestate de duurzaamheidsmaatregelen, investeringen, exploitatie en energiebesparing van de objecten met gepland groot onderhoud in de jaren 2021 en 2022 in kaart brengt.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave contact op met Daniël Koningen via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

Gemeente Heemstede
Een steentje bij kunnen dragen aan realisatie van het Klimaatakkoord

Daniël Koningen

Senior adviseur en directeur Aestate / Ontrafelexperts